Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Procvičování učiva 8. ročníku.  


Algebra

 1. Opakování
  1. Zlomky
  2. Početní operace s celými čísly
  3. Poměr a postupný poměr
  4. Úměra a trojčlenka
  5. Procenta a úroky
 2. Druhá mocnina a odmocnina
  1. Druhá mocnina
  2. Početní operace s druhou mocninou
  3. Druhá odmocnina
 3. Pythagorova věta
  1. Výpočet přepony
  2. Výpočet odvěsen
  3. Pythagorova věta v praxi
 4. Mocnina s přirozeným mocnitelem
  1. Třetí mocnina
  2. Sčítání a odčítání mocnin
  3. Násobení mocnin
  4. Dělení mocnin
  5. Umocňování mocnin
  6. Zápis v desítkové soustavě
 5. Výrazy
  1. Výrazy s čísly a s proměnnými
  2. Sčítání a odčítání mnohočlenů
  3. Násobení mnohočlenů
  4. Vzorce
 6. Lineární rovnice a nerovnice
  1. Lineární rovnice
  2. Slovní úlohy (dělení celku)
  3. Slovní úlohy (směsi - levnější, dražší)
  4. Slovní úlohy (směsi – koncentrace, teplota)
  5. Slovní úlohy (pohyb)
  6. Lineární nerovnice
 7. Základy statistiky
  1. Četnost a relativní četnost
  2. Aritmetický průměr, modus, medián
 8. PravděpodobnostGeometrie

 1. Opakování
  1. Hranol
 2. Kružnice a kruh
  1. Vzájemná poloha přímky a kružnice
  2. Vzájemná poloha dvou kružnic
  3. Thaletova věta
  4. Délka kružnice, obvod kruhu
  5. Obsah kruhu
  6. Délka oblouku kružnice
  7. Obsah kruhové výseče
 3. Válec
  1. Povrch válce
  2. Objem válce
 4. Konstrukční úlohy
  1. Jednoduché konstrukční úlohy
  2. Množiny bodů dané vlastnosti
  3. Konstrukce trojúhelníku
  4. Konstrukce čtyřúhelníku
 5. Opakování
  1. Závěrečné opakování geometrie

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky z 8. ročníku.
Všechny výukové materiály vytvářela Mgr. Jitka Syrová od roku 2011.
Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura.