Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Procvičování učiva 9. ročníku.  


Algebra

 1. Opakování
  1. Početní operace s celými čísly a zlomky
  2. Poměr a procenta
  3. Mocniny a odmocniny
  4. Pythagorova věta
  5. Výrazy
  6. Rovnice
  7. Statistika a pravděpodobnost
 2. Vyjádření proměnné ze vzorce
 3. Soustava souřadnic, funkce a její vlastnosti
 4. Lineární funkce
  1. Nejjednodušší lineární funkce - přímá úměrnost, její graf a vlastnosti
  2. Lineární funkce, její graf a vlastnosti
  3. Konstantní funkce
  4. Lineární funkce kolem nás
  5. Souhrnné opakování
 5. Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými
  1. Jedna rovnice se dvěma neznámými
  2. Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými a její grafické řešení
  3. Dosazovací a ščítací metoda řešení soustavy
  4. Rovnice a jejich soustavy kolem nás
  5. Úlohy o pohybu, o společné práci, o směsích a obecné úlohy
  6. Souhrnné opakování
 6. Kvadratická funkce
 7. Nepřímá úměrnost
 8. Lomenné výrazy s proměnnou ve jmenovateli
  1. Opakování - výrazy s proměnnými
  2. Rovnost výrazů
  3. Úpravy lomených algebraických výrazů - určování podmínek, krácení a rozšiřování
  4. Sčítání a odčítání
  5. Násobení a dělení
  6. Umocňování
  7. list 1 a list 2
  8. Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Geometrie

 1. Opakování
 2. Koule
  1. Povrch koule
  2. Objem koule
 3. Kužel
  1. Povrch kužele
  2. Objem kužele
 4. Jehlan
  1. Výška jehlanu
  2. Povrch jehlanu
  3. Objem jehlanu
  4. Souhrnné opakování
 5. Podobnost
  1. Podobnost geometrických útvarů v rovině
  2. Podobnost trojúhelníků
  3. Věty o podobnosti trojúhelníků - list1 a list2
  4. Dělení úseček v poměru
  5. Postupný poměr
  6. Souhrnné opakování
 6. Goniometrické funkce
  1. Goniometrické funkce ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku
  2. Graf funkce sinus a kosinus, využití k řešení úloh
  3. Graf funkce tangens, využití k řešení úloh
  4. Další užití goniometrických funkcí
  5. Goniometrické funkce kolem nás
 7. Závěrečné opakování algebry a geometrie 9. ročníku

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky z 8. ročníku.
Všechny výukové materiály vytvářela Mgr. Jitka Syrová od roku 2011.
Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura.