Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Přehled učiva 9. ročníku.  


Algebra

 1. Opakování
  1. Početní operace s celými čísly a zlomky
  2. Poměr a procenta
  3. Mocniny a odmocniny
  4. Pythagorova věta
  5. Výrazy
  6. Rovnice
  7. Statistika a pravděpodobnost
 2. Vyjádření proměnné ze vzorce
 3. Funkce
  1. Pojem funkce
  2. Vlastnosti funkce
 4. Lineární funkce
  1. Nejjednodušší lineární funkce - přímá úměrnost, její graf a vlastnosti (rostoucí, klesající)
  2. Lineární funkce, její graf a vlastnosti
  3. Konstantní funkce
  4. Lineární funkce kolem nás
  5. Souhrnné opakování
 5. Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými
  1. Jedna rovnice se dvěma neznámými
  2. Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými a její grafické řešení
  3. Dosazovací a sčítací metoda řešení soustavy
  4. Rovnice a jejich soustavy kolem nás
  5. Úlohy o pohybu, o společné práci, o směsích a obecné úlohy
  6. Souhrnné opakování
 6. Kvadratická funkce
 7. Nepřímá úměrnost
 8. Lomenné výrazy s proměnnou ve jmenovateli
  1. Opakování - výrazy s proměnnými
  2. Rovnost výrazů
  3. Úpravy lomených algebraických výrazů
  4. Sčítání a odčítání
  5. Násobení a umocňování
  6. Dělení
  7. Rovnice s neznámou ve jmenovateli


Geometrie

 1. Opakování - úhly, rovinné útvary, tělesa
 2. Koule
  1. Povrch koule
  2. Objem koule
 3. Kužel
  1. Povrch kužele
  2. Objem kužele
 4. Jehlan
  1. Výška jehlanu
  2. Povrch jehlanu
  3. Objem jehlanu
  4. Souhrnné opakování
 5. Podobnost
  1. Podobnost geometrických útvarů v rovině
  2. Podobnost trojúhelníků
  3. Věty o podobnosti trojúhelníků
  4. Dělení úseček v poměru
  5. Postupný poměr
  6. Souhrnné opakování
 6. Goniometrické funkce
  1. Goniometrické funkce ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku
  2. Graf funkce sinus a kosinus, využití k řešení úloh
  3. Graf funkce tangens, využití k řešení úloh
  4. Další užití goniometrických funkcí
  5. Goniometrické funkce kolem nás
 7. Závěrečné opakování algebry a geometrie 9. ročníku

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 9 ročníku.
Všechny výukové materiály vytvářela Mgr. Jana Presová od roku 2013.
Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura.