Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769

Přehled učiva 8. ročníku.  


Algebra

 1. Opakování
  1. Zlomky
  2. Početní operace s celými čísly
  3. Poměr a postupný poměr
  4. Úměra a trojčlenka
  5. Procenta a úroky
 2. Druhá mocnina a odmocnina
  1. Druhá mocnina
  2. Druhá odmocnina
  3. Reálná čísla
 3. Pythagorova věta
  1. Pythagorova věta
  2. Výpočet délek stran
 4. Mocnina s přirozeným mocnitelem
  1. Třetí mocnina
  2. Mocnina s přirozeným mocnitelem
  3. Početní výkony s mocninami
  4. Zápis v desítkové soustavě
 5. Výrazy
  1. Výrazy s čísly
  2. Výrazy s proměnnými
  3. Mnohočleny
  4. Vzorce
 6. Lineární rovnice a nerovnice
  1. Rovnost
  2. Lineární rovnice
  3. Slovní úlohy
  4. Výpočet neznámé ze vzorce
  5. Lineární nerovnice
 7. Základy statistiky
  1. Četnost a relativní četnost
  2. Aritmetický průměr, modus, medián
 8. Pravděpodobnost


Geometrie

 1. Opakování
  1. Úhly
  2. Trojúhelník
  3. Hranol
 2. Kružnice a kruh
  1. Kružnice a kruh
  2. Vzájemná poloha přímky a kružnice
  3. Vzájemná poloha dvou kružnic
  4. Thaletova věta
  5. Délka kružnice, obvod kruhu
  6. Obsah kruhu
  7. Délka oblouku kružnice
  8. Obsah kruhové výseče
 3. Válec
  1. Povrch válce
  2. Objem válce
 4. Konstrukční úlohy
  1. Množiny bodů dané vlastnosti
  2. Konstrukce trojúhelníku
  3. Konstrukce čtyřúhelníku
  4. Konstrukce lichoběžníku

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. 
V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 8. ročníku.
Všechny výukové materiály vytvářela Mgr. Jitka Syrová od roku 2011.
Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura.